top of page

Udviklingstraumer

Når der i barndommen er en vedvarende mangel på tryghed, støtte og kærlighed og vores kernebehov ikke blive mødt eller opfyldt, opstår der det som kaldes udviklingstraumer. Som børn har vi 5 kernebehov.

- kontakt, afstemthed, tillid, autonomi og kærlighed-seksualitet.

Kernebehov er fundamentale psykologiske behov, som alle mennesker har, og som spiller en afgørende rolle i vores trivsel og udvikling. I barndommen er det særligt vigtigt at få opfyldt disse behov, da det lægger fundamentet for vores mentale, følelsesmæssige og relationelle sundhed senere i livet.

Jeg vil beskrive disse fem kernebehov, hvorfor opfyldelsen af disse behov er så afgørende i barndommen. Og hvad der sker hvis disse behov ikke bliver opfyldt.

Kernebehov: En grundlæggende forståelse:

Kernebehov er universelle og dybt forankrede behov, der er afgørende for vores menneskelige trivsel og velbefindende. Her er en beskrivelse af de 5 kernebehov:
Kernebehovet kontakt:

Kernebehovet for kontakt er en fundamentalt menneskelig drivkraft, der handler om vores dybe ønske om forbindelse, samhørighed og interaktion med andre mennesker. Det er et behov, der er indgroet i vores natur som sociale væsner og spiller en afgørende rolle i vores trivsel og velbefindende.

Kontakt er meget mere end blot fysisk berøring eller tilstedeværelse. Det handler om at føle sig set, hørt og forstået af andre. Det handler om at kunne dele vores tanker, følelser og oplevelser med nogen og modtage gensidig feedback og støtte. Gennem kontakt kan vi udtrykke vores kærlighed, empati og omsorg for andre og modtage det samme i retur.

Mennesker har brug for kontakt på flere niveauer. Først og fremmest har vi behov for nære og dybe relationer, såsom familie, venner og romantiske partnere. Disse relationer giver os mulighed for at opbygge tillid, dele intimitet og skabe meningsfulde forbindelser. De giver os også en følelse af tilhørsforhold og sikkerhed.

Derudover har vi også behov for mere overfladiske sociale interaktioner. Dette kan være at tale med kolleger på arbejdet, hilse på naboer eller deltage i sociale begivenheder. Selvom disse interaktioner måske ikke er så dybe som vores nære relationer, bidrager de stadig til vores følelse af at være en del af et større samfund og giver os mulighed for at udveksle ideer, erfaringer og perspektiver.

Kontakt kan også have en positiv indvirkning på vores mentale og fysiske sundhed. Forskning har vist, at mennesker, der regelmæssig social kontakt, har lavere risiko for stress, depression og ensomhed. Social støtte kan også styrke vores modstandsdygtighed over for sygdomme og bidrage til en hurtigere helingsproces.

I den moderne digitale tidsalder kan kontakt også finde sted gennem teknologi. Selvom virtuel kontakt ikke kan erstatte det fysiske tilstedeværelse, giver det os mulighed for at opretholde forbindelse på tværs af afstande og lette kommunikationen med mennesker over hele verden.

Kort sagt er kontakt og dybt menneskeligt behov, der er afgørende for vores trivsel og lykke. Det er gennem kontakt med andre, at vi kan opbygge meningsfulde relationer, udtrykke vores følelser og opleve en følelse af tilhørsforhold. Uanset om det er gennem nære relationer eller mere overfladiske interaktioner, er kontakt en essentiel del af vores liv og bidrager til vores overordnede velbefindende.

Hvad nu hvis behovet for kontakt ikke opfyldes eller ikke læres i barndommen, kan det have en række konsekvenser for det enkelte barns trivsel og udvikling. Her er nogle potentielle konsekvenser:

 • Problemer med relationer: Kontakt er afgørende for opbygning og opretholdelse af sunde relationer. Hvis barnet ikke får lært at etablere g opretholde kontakt med andre, kan det have svært ved at danne meningsfulde forbindelser senere i livet. Dette kan føre til problemer som isolation, ensomhed og vanskeligheder med at opbygge tillid.

 • Svært ved at udtrykke følelser: Kontakt spiller en vigtig rolle i at lære at udtrykke og forstå følelser. Hvis barnet ikke får lært dette, kan det have svært ved at identificere og udtrykke sine egne følelser eller forstå andres følelser. Dette kan resultere i problemer med kommunikation og følelsesmæssig forbindelse.

 • Lavt selvværd og usikkerhed: Manglende kontakt kan føre til lavt selvværd og følelser af usikkerhed. Hvis barnet ikke får bekræftet og valideret gennem kontakt med betydningsfulde personer, kan det føle sig uværdigt og tvivle på sin egen værdi. Dette kan påvirke selvtillid og troen på egne evner.

 • Sociale vanskeligheder: Kontakt er afgørende for at lære sociale færdigheder og normer. Hvis barnet ikke får mulighed for at øve sig i sociale interaktioner og lære at forstå andres perspektiver, kan det have svært ved at navigere i sociale situationer senere i livet. Dette kan føre til problemer som social angst, mangel på sociale færdigheder og vanskeligheder med at etablere venskaber.

 • Manglende støtte og omsorg: Kontakt er også vigtig for at modtage støtte og omsorg fra andre. Hvis barnet ikke får opfyldt sit behov for kontakt, kan det føle sig manglende i støtte og omsorg, hvilket kan påvirke dets generelle trivsel og velbefindende.

Kernebehovet afstemthed:

Kernebehovet for afstemthed refererer til vores indbyggede ønske om harmoni, balance og en følelse af indre ro i vores liv. Det er et behov, der omhandler at skabe sammenhæng mellem vores tanker, følelser og handlinger samt at finde en balance mellem vores individuelle behov og de omgivelser, vi er en del af.

Afstemthed handler om at være i overensstemmelse med os selv og leve i overensstemmelse med vores værdier, overbevisninger og formål. Når vi oplever afstemthed, føler vi os i harmoni med vores indre selv og føler os tilfredse med vores valg og handlinger.

For at opnå afstemthed er det vigtigt at være opmærksom på vores egne behov og ønsker. Dette indebærer at lytte til vores indre stemme og være ærlige over for os selv om, hvad der virkelig betyder noget for os. Når vi er i stand til at identificere og anerkende vores behov, kan vi træffe beslutninger og håndtere i overensstemmelse hermed.

Afstemthed indebærer også at være bevidst om vores følelser og reagere på dem på en hensigtsmæssig måde. Det indebærer at være i stand til at regulere vores følelser og finde sunde måder at håndtere stress, angst eller ubalance. Dette kan omfatte at praktisere selvpleje, meditation, bevægelse eller at søge støtte fra andre.

En vigtig del af afstemthed er også at opbygge harmoniske relationer med andre mennesker og vores omgivelser. Det indebærer at være opmærksom på andres behov og forsøge at skabe en atmosfære af respekt, samarbejde og gensidig forståelse. Når vi er i stand til at opbygge sunde relationer og skabe harmoni i vores omgivelser, skaber vi en positiv indflydelse på vores eget velbefindende.

Afstemthed kan også omfatte at finde balance mellem vores personlige og professionelle liv. Det indebærer at prioritere vores tid og energi på en måde, der opfylder vores behov på begge områder og undgår overbelastning eller ubalance. Dette kan kræve en bevidst indsats for at opretholde sunde grænser, delegere opgaver og skabe tid til hvile og rekreation.

Når vi opnår afstemthed i vores liv, oplever vi en følelse af indre tilfredshed og fred. Vi føler os mere autentiske, i kontrol og i stand til at håndtere udfordringer på en mere konstruktiv måde. Afstemthed er ikke en endelig tilstand, men en løbende proces, hvor vi stræber efter at finde balance og harmoni i vores liv.

Hvad nu hvis behovet for afstemthed ikke opfyldes eller ikke læres i barndommen, kan det have en række konsekvenser for det enkelte barns trivsel og udvikling. Her er nogle potentielle konsekvenser:

 • Manglende selvforståelse og identitet: Afstemthed er afgørende for udviklingen af en sund og sammenhængende selvforståelse. Hvis barnet ikke får mulighed for at udforske og forstå sig selv på dybere niveauer, kan det have svært ved at skabe en klar identitet og føle sig forvirret omkring sine egne værdier, interesser og formål.

 • Emotionelle vanskeligheder: Afstemthed hjælper børn med at forstå og regulere deres følelser på en sund måde. Hvis de ikke får lært denne færdighed, kan de have svært ved at håndtere deres følelser og reagere uhensigtsmæssigt på forskellige situationer. Dette kan resultere i problemer som overdreven vrede, angst, eller manglende evne til at udtrykke eller forstå følelser.

 • Svært ved at opbygge sunde relationer: Afstemthed spiller en vigtig rolle i at opbygge sunde og dybe relationer med andre mennesker. Hvis barnet ikke har lært at være i overensstemmelse med sig selv, kan det have svært ved at etablere tillidsfulde forbindelser med andre. Dette kan resultere i vanskeligheder med at opretholde venskaber, intime relationer eller generel social interaktion.

 • Lavt selvværd og manglende tro på egne evner: Når børn ikke får opfyldt deres behov for afstemthed, kan det påvirke deres selvværd negativt. De kan føle sig utilstrækkelige, usikre eller tvivle på deres evner og værd. Manglende tro på sig selv kan hæmme deres muligheder for at udforske og udvikle sig på forskellige områder af deres liv.

 • Problemer med stress og mental sundhed: Manglende afstemthed kan øge risikoen for stress, angst og andre mentale sundhedsproblemer. Uden evnen til at skabe indre harmoni og balancere deres behov og ønsker kan børn opleve øget stress og belastning, hvilket kan påvirke deres trivsel og mentale velbefindende.

Kernebehovet tillid:

Tillid er et essentielt kernebehov hos mennesker, der spiller en afgørende rolle i vores personlige og sociale liv. Det er en dybtgående følelse af sikkerhed, tro og pålidelighed, både i os selv og i andre. Tillid er grundlaget for sunde relationer, samarbejde og et velfungerende samfund.

Tillid begynder tidligt i vores liv og udvikles gennem vores erfaringer og interaktioner med andre mennesker. Det er baseret på vores observationer, opfattelser og vurderinger af andres handlinger, troværdighed og pålidelighed. Når vi oplever gentagne positive interaktioner og bliver mødt med ærlighed, troværdighed og respekt, styrkes vores tillid til andre.

Tillid er afgørende i vores personlige relationer. Det er grundlaget for intime forbindelser, venskaber og romantiske forhold. Når der er tillid til stede, er vi i stand til at åbne os op, være sårbare og dele vores dybeste tanker og følelser med andre. Det skaber en følelse af tryghed og forbindelse, der styrker båndet mellem mennesker.

I arbejdsmæssige sammenhænge er tillid også af afgørende betydning. Når medarbejdere har tillid til deres ledere og kolleger, skabes der en atmosfære af samarbejde og effektivitet. Tillid fremmer teamwork, innovation og engagement, da folk er mere villige til at bidrage og tage ansvar, når de føler sig trygge og respekteret på arbejdspladsen.

Tillid har også en vigtig indflydelse på samfundet som helhed. Når der er tillid mellem borgere og regering, og mellem samfundets medlemmer, skaber det et fundament af stabilitet og sammenhæng. Tillid er nøglen til effektive institutioner, retssystemer og offentlige tjenester. Det skaber også en atmosfære af samarbejde og social sammenhængskraft.

Manglen på tillid kan have negative konsekvenser for vores personlige og sociale velvære. Misbrug af tillid kan føre til forræderi, svig og skuffelse, der kan være ødelæggende for relationer og tillidsforhold. Manglende tillid kan også føre til isolation, konflikter, mistænksomhed og underminere samarbejde og sammenhæng i samfundet.

For at opfylde vores behov for tillid er det vigtigt at handle med integritet, være ærlige og troværdige i vores handlinger og ord. Det indebærer også at være opmærksomme på andres behov og opbygge gensidig respekt og ansvarlighed i vores relationer. Ved at dyrke tillid kan vi skabe et fundament af stabilitet, samarbejde og velvære i vores personlige og sociale liv.

Hvad nu hvis vores behov for tillid ikke bliver opfyldt eller lært om i barndommen, kan det have betydelige konsekvenser for vores følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling. Tillid er afgørende for vores evne til at danne sunde relationer og trives i samfundet. Her er nogle af de mulige konsekvenser:

 • Lavt selvværd og usikkerhed: Uden tillid i barndommen kan vi udvikle lavt selvværd og føle os usikre på vores egne evner og værd. Manglende tillid kan påvirke vores tro på os selv og vores evne til at håndtere udfordringer og møde nye situationer.

 • Svært ved at danne tætte relationer: Tillid er afgørende for at opbygge tætte og meningsfulde relationer. Hvis tillidsforholdet er svagt eller fraværende i barndommen, kan det være svært for os at åbne os op og danne sunde, dybdegående forbindelser senere i livet.

 

 • Problemer med tillidsfulde interaktioner: Manglende tillid kan føre til vanskeligheder med at etablere og opretholde tillidsfulde interaktioner. Det kan være svært at stole på andre mennesker og føle sig tryg ved at åbne sig op og dele vores følelser og behov.

 

 • Vanskeligheder med at håndtere konflikter: Tillid er afgørende for at håndtere konflikter konstruktivt og finde løsninger gennem dialog og samarbejde. Uden en solid base af tillid kan det være vanskeligt at navigere gennem konfliktsituationer og finde enighed med andre.

 

 • Øget risiko for mistrivsel: Manglende tillid i barndommen kan øge risikoen for mistrivsel og udvikling af mentale sundhedsproblemer som angst, depression og lavt selvværd. Tillid er afgørende for vores følelsesmæssige velvære og kan være en beskyttende faktor mod negative mentale helbredsresultater.

 

 • Vanskeligheder med at stole på autoriteter og institutioner: Når tillid ikke er udviklet i barndommen, kan det være svært at stole på autoriteter, institutioner eller systemer senere i livet. Dette kan påvirke vores forhold til regeringen, arbejdspladser, skoler og andre sociale strukturer.

Kernebehovet autonomi:

Autonomi er et grundlæggende kernebehov hos mennesker, der refererer til vores behov for selvstændighed, uafhængighed og selvbestemmelse. Det indebærer vores evne til at træffe egne valg, handle i overensstemmelse med vores værdier og have kontrol over vores liv og handlinger. Autonomi er afgørende for vores personlige udvikling, selvrealisering og trivsel.

Autonomi begynder at udvikle sig tidligt i livet, når børn begynder at udforske deres omgivelser og lære at træffe beslutninger. Det er en gradvis proces, hvor børn gradvist udvikler deres evne til at handle uafhængigt og tage ansvar for deres handlinger. Når vi opnår autonomi, føler vi os mere selvsikre, kompetente og i stand til at håndtere udfordringer.

Autonomi er vigtig på forskellige områder af vores liv. I personlige relationer giver autonomi os mulighed for at udtrykke vores individuelle behov, ønsker og grænser. Det er nødvendigt for at opretholde sunde og respektfulde relationer, hvor vi kan udvikle os som individer og bevare vores unikhed.

På arbejdspladsen er autonomi afgørende for vores motivation, jobtilfredshed og kreativitet. Når vi har mulighed for at træffe beslutninger, bruge vores færdigheder og tage ansvar for vores arbejde, føler vi os mere engagerede og tilfredse med vores job. Autonomi giver også plads til innovation og nytænkning, da vi har friheden til at eksperimentere og finde nye løsninger.

Selvbestemmelse spiller også en vigtig rolle i vores fysiske og mentale sundhed. Når vi har autonomi over vores sundhedsrelaterede beslutninger, er vi mere tilbøjelige til at træffe sunde valg og tage ansvar for vores velbefindende. Autonomi i beslutninger om personlig udvikling og livsstil giver os mulighed for at forfølge vores interesser og leve et meningsfuldt liv i overensstemmelse med vores værdier.

Manglen på autonomi kan have negative konsekvenser for vores trivsel og velvære. Hvis vores behov for autonomi ikke bliver opfyldt, kan det føre til følelse af hjælpeløshed, frustration, stress og følelsen af at være fanget i situationer, hvor vi ikke har kontrol. Det kan også føre til manglende engagement, lav selvtillid og følelse af at miste vores identitet og selvstændighed.

For at opfylde vores behov for autonomi er det vigtigt at skabe rum for selvbestemmelse i vores liv. Det indebærer at træffe informerede valg, udvikle selvbevidsthed om vores værdier og behov, og handle i overensstemmelse hermed.

Hvad nu hvis vores behov for autonomi ikke bliver opfyldt eller lært om i barndommen, kan det have betydelige konsekvenser for vores personlige udvikling og trivsel. Manglende autonomi kan påvirke vores selvværd, evne til at træffe beslutninger og handle uafhængigt. Her er nogle mulige konsekvenser:

 • Lavt selvværd og manglende selvtillid: Når vores behov for autonomi ikke bliver opfyldt i barndommen, kan det påvirke vores selvværd og tro på vores evner. Manglende autonomi kan føre til følelser af hjælpeløshed og undertrykkelse, hvilket kan resultere i lav selvtillid og manglende tro på vores evne til at håndtere udfordringer og tage ansvar for vores eget liv

 • Afhængighed og passivitet: Manglende erfaring med autonomi kan resultere i afhængighed af andre og en tendens til at være passiv i beslutningsprocessen. Det kan skabe en følelse af at være styret af andre og mangle evnen til at tage initiativ og træffe egne valg.

 

 • Manglende evne til at håndtere uafhængighed: Autonomi er også forbundet med evnen til at håndtere uafhængighed og ansvar. Manglende erfaring med autonomi kan føre til frygt for at tage beslutninger eller håndtere udfordringer, hvilket kan begrænse vores evne til at vokse og udvikle os som individer.

 • Svært ved at fastholde grænser: Autonomi er også relateret til vores evne til at fastholde sunde grænser i vores relationer og i vores liv generelt. Uden at have lært om vores behov for autonomi kan vi have svært ved at etablere og opretholde sunde grænser, hvilket kan påvirke vores personlige relationer og generelle trivsel.

 

 • Manglende følelse af formål og mening: Autonomi spiller en vigtig rolle i vores evne til at forfølge vores interesser, værdier og personlige mål. Hvis vores behov for autonomi ikke er opfyldt, kan det føre til manglende retning, formål og følelse af mening i vores liv.

Kernebehovet kærlighed - seksualitet:

Kærlighed og seksualitet er to tæt forbundne aspekter af vores kernebehov som mennesker. Kernebehovet for kærlighed er dybt forankret i vores natur og spiller en afgørende rolle i vores trivsel og velbefindende. Det er et behov, der strækker sig på tværs af kulturer og tid, og det er en grundlæggende del af vores eksistens.

Kærlighed kan defineres på mange måder, men det handler primært om følelser af tilknytning, intimitet, omsorg og accept. Det er en følelse af at være forbundet med andre mennesker på et dybt niveau og at give og modtage ubetinget støtte og kærlighed. Kærlighed er afgørende for vores mentale og følelsesmæssige velvære. Når vi føler os elskede og forbundne, styrkes vores selvværd, og vi har en større følelse af formål og mening i livet.

Seksualitet er en naturlig og grundlæggende del af vores menneskelighed. Det omfatter vores biologiske, fysiske, følelsesmæssige og sociale aspekter relateret til køn og intimitet. Seksualitet handler ikke kun om reproduktion, men også om nydelse, intimitet, kropsbevidsthed og udtryk for vores følelser og identitet. Det er en kilde til glæde, intimitet og forbindelse mellem partnere.

Kærlighed og seksualitet er ofte tæt forbundet. Kærlighed kan skabe og forstærke intimitet og seksuel tiltrækning mellem mennesker. Samtidig kan seksualitet være en måde at udtrykke og styrke følelser af kærlighed og tilknytning. Det er vigtigt at bemærke, at kærlighed og seksualitet kan manifestere sig på forskellige måder for forskellige mennesker, og der er ingen enkelt "rigtig" eller "normal" måde at opleve dem på.

For at opfylde vores behov for kærlighed og seksualitet er det vigtigt at udvikle sunde og respektfulde relationer, hvor vi føler os elskede, respekterede og værdsatte. Dette indebærer at udvikle kommunikationsfærdigheder, opbygge tillid, udvise empati og respektere hinandens grænser. Det er også vigtigt at være åben over for vores egne ønsker, behov og grænser og at kommunikere dem klart og ærligt til vores partnere.

Kærlighed og seksualitet er komplekse og individuelle, og de kan ændre sig over tid og i forskellige livsfaser. Det er vigtigt at anerkende og respektere forskelle i menneskers seksuelle orienteringer, præferencer og identiteter og at skabe et inkluderende og accepterende samfund, hvor alle mennesker kan udforske og udtrykke deres kærlighed og seksualitet på en sund og autentisk måde.

Hvad nu hvis vores behov for kærlighed og seksualitet ikke bliver opfyldt eller lært om i barndommen, kan det have betydelige konsekvenser for vores mentale, følelsesmæssige og relationelle udvikling. Her er nogle mulige konsekvenser:

 • Problemer med selvværd og selvaccept: Når vores behov for kærlighed og accept ikke bliver mødt, kan det påvirke vores selvværd negativt. Vi kan føle os utilstrækkelige eller uværdige, og det kan have langsigtede konsekvenser for vores selvaccept og selvopfattelse

 • Intimitetsproblemer: Manglende læring og erfaring med intimitet og nære relationer kan resultere i svært ved at skabe og opretholde dybe forbindelser med andre mennesker. Det kan være svært at åbne sig følelsesmæssigt og være sårbar i relationer, hvilket kan føre til ensomhed og isolation.

 • Seksuelle problemer: Uopfyldte behov og manglende læring om seksualitet kan føre til seksuelle problemer senere i livet. Det kan omfatte lavt seksuelt selvværd, vanskeligheder med at opnå nydelse og tilfredsstillelse, problemer med intimitet og forbindelse under seksuelle interaktioner, og endda seksuelle dysfunktioner.

 • Udvikling af usunde mønstre: Når vores behov for kærlighed og seksualitet ikke er blevet opfyldt i barndommen, kan vi udvikle usunde mønstre i vores relationer og seksuelle adfærd. Det kan inkludere at søge efter bekræftelse og kærlighed på uhensigtsmæssige steder eller gennem upassende adfærd, eller at have svært ved at etablere sunde grænser og kommunikation i relationer.

 • Psykisk og følelsesmæssig stress: Uopfyldte behov for kærlighed og seksualitet kan føre til psykisk og følelsesmæssig stress, herunder angst, depression, lavt selvværd og følelser af ensomhed. Manglende evne til at udtrykke vores følelser og opnå intim forbindelse kan skabe en vedvarende følelse af utilfredshed og manglende tilfredsstillelse i livet.

Det er vigtigt at bemærke, at børn er modstandsdygtige, og selvom kernebehovene ikke er blevet opfyldt tidligt i barndommen, kan det stadig adresseres senere i livet gennem terapi, støttende relationer og arbejde med at opbygge sociale færdigheder. Et positivt og støttende miljø kan også bidrage til at kompensere for tidligere mangler og hjælpe barnet med at opnå en større følelse af kontakt og tilknytning.

Jeg har som NLP-psykoterapeut stor erfaring med at arbejde med traumer og hvis du kunne tænke dig at arbejde med dine udviklingstraumer, er du velkommen til at kontakte mig for en gratis telefonsamtale om hvordan du tror jeg kan hjælpe dig og sammen kan vi tilrettelægge det rigtig forløb for dig.

bottom of page